Regulamin strony internetowej


Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu jest firma IMO Sp. z o.o. (zwana dalej "spółką Imo"), z siedzibą przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 7010327686, REGON: 145916212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000402853, kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł w całości opłacony. Klienci mogą kontaktować się z Serwisem pod adresem mailowym sklep@imolight.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 100 6 321.
.
Strona internetowa www.imolight.pl przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie  informacje  dotyczące  produktów,  dotyczą  wyłącznie  Polski  i obowiązują wyłącznie w Polsce.
Wejście  na  tę  stronę  internetową  jest  równoznaczne z  akceptacją  wiążącego charakteru  niniejszej  informacji  prawnej.  Użytkownik , który nie wyraża  zgody  na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji proszony jest o niekorzystanie z niniejszej strony  internetowej.  Inne  strony  internetowe  spółek  grupy Imo Sp. z o.o.  mogą  podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.


Prawa własności intelektualnej


Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do  znaków  towarowych  przysługujące  w  odniesieniu  do wszelkich  tekstów,  ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na danej stronie internetowej stanowią  własność  spółki  Imo  lub  objęte  są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać  innym  osobom,  pod  warunkiem,  że  czyni  to  wyłącznie  w  celach informacyjnych  lub  innych  celach  dopuszczalnych  w  ramach  obowiązujących przepisów prawa.
Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Imo użytkownik strony nie może:
1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).


Treść strony


Strona imolight.pl  oraz  zamieszczone  na  niej  treści  mają  wyłącznie  charakter  ogólnej informacji o Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie,  nie  zmierzają  do  zawarcia,  zmiany  lub  rozwiązania  jakichkolwiek  stosunków prawnych. Treści  zawarte  na  niniejszej  stronie  zgromadziliśmy  z  najwyższą  możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony  w  innych  celach  niż  dla  celów  uzyskania  ogólnych  informacji  o  Spółce  i  jej produktach,  proszone  są  o  bezpośredni  kontakt  i  potwierdzenie  informacji  z przedstawicielami Spółki.


Odpowiedzialność


Spółka  Imo  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne  szkody  powstałe w   wyniku używania  niniejszej  strony  internetowej  na  zasadach  określonych w    powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie . Niniejsza  strona  może  zawierać  odesłania  (np.  w  formie  hyperlinków,  bannerów  lub przycisków)  do  innych  stron  internetowych,  które  dotyczą  poszczególnych  aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spółka Imo ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
Udostępnione informacje
Udostępnienie informacji lub materiałów spółce Imo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle  naszego uznania,  oraz  jest  potwierdzeniem,  że  wykorzystywanie  tych  treści  nie stanowi naruszenia praw innych osób.
Spółka  Imo  nie  prowadzi stałej kontroli  niniejszej  witryny, w  tym  jej  części, które zawierają  treści  zamieszczane  przez  innych  użytkowników.
Osoby,  które  zauważą  treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu spółce Imo. W uzasadnionych przypadkach, Spółka Imo zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.


Ochrona danych


Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce Imo za pośrednictwem  niniejszej  strony  internetowej  będą  wykorzystywane  wyłącznie  w  sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce Imo jakichkolwiek danych.

Kontakt


W  przypadku  pytań  czy  skarg  dotyczących   niniejszej   strony   internetowej,   prosimy   o korzystanie z poniższych danych kontaktowych:
Imo Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
KRS: 0000402853
e-mail: sklep@imolight.pl
Pozostałe postanowienia
Spółka Imo zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka Imo poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.